SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ZNAJDŹ NAS
Adwokat Bolesławiec – biuro odszkodowań

Wypadek komunikacyjny jest zdarzeniem w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym, w którym uczestniczy co najmniej jeden pojazd z napędem silnikowym lub bez takiego napędu oraz którego skutkiem są szkody w majątku lub szkody na osobach w nim uczestniczących.

Miałeś wypadek w kraju lub za granicą? Doznałeś szkody lub straty? Należy Ci się odszkodowanie, sprawdź, jak o nie walczyć.

Poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych przysługuje szereg świadczeń: odszkodowanie, zadośćuczynienie, a w uzasadnionych wypadkach także renta uzupełniająca z tytułu zwiększonych potrzeb.

Jedno z głównych roszczeń przysługujących osobie poszkodowanej jest odszkodowanie. Poszkodowany winien zbierać wszelkie rachunki, faktury, w celu udokumentowania poniesionych kosztów leczenia związanych z uszkodzeniem ciała lub rozstroje, zdrowia.

Poszkodowany może domagać się zwrotu kosztów leczenia, takich jak:

 1. zakup leków, opatrunków czy środków ortopedycznych;
 2. kosztów konsultacji i zabiegów medycznych;
 3. kosztów dojazdów na wizyty lekarskie i rehabilitację;
 4. kosztów nabycia niezbędnych sprzętów wymaganych w normalnym procesie leczenia;
 5. kosztów pozostawania pod konieczną opieką osób trzecich.

Jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego utraciliśmy możliwość całkowitej lub częściowej zdolności do pracy zarobkowej możemy od sprawcy wypadku domagać się tzw. renty uzupełniającej. Wysokość takiej renty ustala się w oparciu o porównanie dochodów poszkodowanego jakie osiągał przed i po wypadku drogowym. Jeśli odnieśliśmy w wypadku poważne obrażenia i w związku z tym wzrosły nasze potrzeby, możemy otrzymać rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, które zrekompensuje wszelkie wydatki, które będziemy musieli ponieść.

Obok żądanego odszkodowania czy renty jako osoba poszkodowana możemy ubiegać się zasądzenia odpowiedniej kwoty zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, na którą składają się nie tylko cierpienia w wymiarze fizycznym, ale także krzywda emocjonalna, czyli cierpienie fizyczne i psychiczne. Celem zadośćuczynienia jest złagodzenie ujemnych doznań i cierpień poszkodowanego, które wystąpiły lub mogą wystąpić w przyszłości. Wysokość zadośćuczynienia uzależniona jest każdorazowo od indywidualnego, konkretnego przypadku. Na wysokość zadośćuczynienia niewątpliwie wpływać będzie m.in.:

 • czas trwania i rozmiar doznanej krzywdy,
 • cierpień fizycznych i psychicznych,
 • długotrwałość leczenia,
 • natężenie bólu,
 • utrata perspektyw na przyszłość,
 • wiek a także nieodwracalne następstwa wypadku, takie jak oszpecenie a nawet kalectwo.

Wysokość przyznanych zadośćuczynień w niektórych przypadkach kilkukrotnie przewyższa odszkodowania przyznane przez ubezpieczyciela za szkody majątkowe na osobie. Ustalając odpowiednią sumę zadośćuczynienia ubezpieczyciel musi mieć na względzie, że życie i zdrowie człowieka są najcenniejszymi dobrami a co za tym idzie trudnymi do wycenienia.

Nie uda Ci się wyegzekwować tych roszczeń, bez odpowiednio zebranej kompletnej dokumentacji oraz fachowej pomocy kancelarii prawnej. Podczas procesu likwidacji szkody ubezpieczyciel opiera się na przedstawionej mu przez poszkodowanego dokumentacji.

Po pierwsze zadbaj o dokumentację z przebiegu kolizji/ wypadku. Spisz oświadczenie lub jeśli nie możesz porozumieć się ze sprawcą zdarzenia wezwij policję.

Po drugie w zależności od poniesionych obrażeń wezwij karetkę lub udaj się na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Do specjalisty warto udać się, nawet gdy bezpośrednio po wypadku nie odczuwamy żadnych dolegliwości (może to być spowodowane szokiem powypadkowym), te często pojawiają się z biegiem czasu. W trakcie trwania leczenia czy rehabilitacji należy również gromadzić dokumentację potwierdzającą szkodę (rachunki, faktury) oraz te, które potwierdzają stan zdrowia (dokumentacja medyczna w tym m.in. wyniki badań, historie choroby, zaświadczenia, skierowania do specjalistów).

O ile sam proces dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego może wydawać się bardzo prosty, o tyle uzyskanie adekwatnej należnej kwoty świadczeń jest bardzo trudne i czasochłonne. Nagminnym jest, iż ubezpieczyciele grają na zwłokę, zaniżają należne kwoty lub odmawiają wypłaty należnych świadczeń. Od kilku już lat wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe obniżają świadczenia należne poszkodowanym. W wielu wypadkach niezbędne jest skierowanie sprawy na drogę sądową. W sądach wypłacane kwoty są znacznie wyższe, tylko około 20-30% poszkodowany decyduje się na drogę sądową.

Pamiętaj, że jeżeli doznałeś obrażeń ciała jako pasażer, kierowca, pieszy, rowerzysta możesz dochodzić należnych ci świadczeń z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku lub podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody!

Podsumowanie:

1. Dokładnie spisz dane sprawcy, w tym numer jego polisy OC.

2. Skrupulatnie zbieraj wszystkie dokumenty związane z okolicznościami wypadku.

3. Zapisuj wizyty u lekarzy, w szpitalach i na rehabilitacji, kompletuj diagnozy.

4. Miej świadomość, że przysługuje Ci odszkodowanie i zadośćuczynienie.

5. Żądaj zaliczek na poczet odszkodowania, jeśli nie jesteś w stanie na bieżąco opłacać na przykład kosztów leczenia.

 

 

ZOSTAŁEŚ POSZKODOWANY?
Chętnie Ci Pomożemy !
Email:
Imię i Nazwisko:
Opis Zdarzenia oraz numer tel: